Cảm biến cửa\vùng

                                                      

 Cảm biến vùng BWPK             Cảm biến vùng BWP                  Cảm biến vùng BW

Cảm biến cửa\vùng