Bộ mã hóa vòng quay - Encoder E6D Omron


Encoder E6D

Encoder E6D

Danh sách sản phẩm

E6D-CWZ1E 1000 P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6D-CWZ1E 1024 P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6D-CWZ1E 1200 P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6D-CWZ1E 1500 P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6D-CWZ1E 1800 P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6D-CWZ1E 2000 P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6D-CWZ1E 2048 P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6D-CWZ1E 2500 P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6D-CWZ1E 3000 P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6D-CWZ1E 3200 P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6D-CWZ1E 3600 P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)