Bộ đặt thời gian AT8SDN Autonics loại sao tam giác.