CÔNG TẮC XOAY CÓ CHÌA PHI 22

CÔNG TẮC XOAY CÓ CHÌA PHI 22