Bộ mã hóa vòng quay - Encoder E6C2 Omron


Encoder E6C2

Encoder E6C2

Danh sách sản phẩm

E6C2-CWZ1X 1000P/R 2M
5.00 out of 5
(1)
E6C2-CWZ1X 100P/R 2M
5.00 out of 5
(1)
E6C2-CWZ1X 1024P/R 2M
5.00 out of 5
(1)
E6C2-CWZ1X 10P/R 2M
5.00 out of 5
(1)
E6C2-CWZ1X 1200P/R 2M
5.00 out of 5
(1)
E6C2-CWZ1X 1200P/R 8M
5.00 out of 5
(1)
E6C2-CWZ1X 1500P/R 2M
5.00 out of 5
(1)
E6C2-CWZ1X 1800P/R 2M
5.00 out of 5
(1)
E6C2-CWZ1X 2000P/R 2M
5.00 out of 5
(1)
E6C2-CWZ1X 200P/R 2M
5.00 out of 5
(1)
E6C2-CWZ1X 20P/R 2M
5.00 out of 5
(1)
E6C2-CWZ1X 300P/R 2M
5.00 out of 5
(1)