Hợp Long cập nhật chính sách bảo hành của hãng Hanyoung Nux