Delta thông báo thay đổi cách in thông tin sản phẩm trên Bộ lập trình PLC AS, DVP Series