Bộ mã hóa vòng quay - Encoder E6H Omron


Encoder E6H

Encoder E6H

Danh sách sản phẩm

E6H-CWZ3E 1000P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6H-CWZ3E 1024P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6H-CWZ3E 1500P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6H-CWZ3E 2000P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6H-CWZ3E 2048P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6H-CWZ3E 2500P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6H-CWZ3E 300P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6H-CWZ3E 3600P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6H-CWZ3E 360P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6H-CWZ3E 500P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6H-CWZ3E 600P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)
E6H-CWZ3E 720P/R 0.5M
5.00 out of 5
(1)