Module Input/Output PLC Q


I/O MODULE Q

                           

 

Module Input/Output PLC Q dùng để kết nối các thiết bị đầu vào và đầu ra

 

 

 

I/O MODULE Q

Danh sách sản phẩm

Module Input QX10
5.00 out of 5
(1)
Module Input QX10-TS
5.00 out of 5
(1)
Module Input QX28
5.00 out of 5
(1)
Module Input QX40
5.00 out of 5
(1)
Module Input QX40-TS
5.00 out of 5
(1)
Module Input QX40-S1
5.00 out of 5
(1)
Module Input QX40H
5.00 out of 5
(1)
Module Input QX41
5.00 out of 5
(1)
Module Input QX41-A1
5.00 out of 5
(1)
Module Input QX41-S2
5.00 out of 5
(1)
Module Input QX42
5.00 out of 5
(1)
Module Input QX42-S1
5.00 out of 5
(1)
Module Input QX50
5.00 out of 5
(1)
Module Input QX70
5.00 out of 5
(1)
Module Input QX70H
5.00 out of 5
(1)