Bộ điều khiển lập trình PLC XGK Series LS

XGK Thông tin chi tiết

( 2 )

XGK-CPUE

4,186,000 VNĐ

( 2 )

XGK-CPUS

9,743,000 VNĐ

( 2 )

XGK-CPUA

14,679,000 VNĐ

( 2 )

XGK-CPUH

17,915,000 VNĐ

( 2 )

XGK-CPUU

26,673,000 VNĐ

( 2 )

XGK-CPUUN

27,977,000 VNĐ

( 2 )

XGK-CPUHN

18,779,000 VNĐ

( 2 )

XGK-CPUSN

10,298,000 VNĐ

( 2 )

XGI-CPUE

4,494,000 VNĐ

( 2 )

XGI-CPUS

9,743,000 VNĐ

( 2 )

XGI-CPUH

17,915,000 VNĐ

( 2 )

XGI-CPUU

26,673,000 VNĐ

( 2 )

XGI-CPUUN

27,977,000 VNĐ

( 2 )

XGP-ACF1

1,973,000 VNĐ

( 2 )

XGP-ACF2

1,973,000 VNĐ

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)