Bộ điều khiển lập trình PLC XGK Series LS


PLC XGK Series

PLC XGK Series

XGK-CPUE
5.00 out of 5
(1)
XGK-CPUS
5.00 out of 5
(1)
XGK-CPUA
5.00 out of 5
(1)
XGK-CPUH
5.00 out of 5
(1)
XGK-CPUU
5.00 out of 5
(1)
XGK-CPUUN
5.00 out of 5
(1)
XGK-CPUHN
5.00 out of 5
(1)
XGK-CPUSN
5.00 out of 5
(1)
XGI-CPUE
5.00 out of 5
(1)
XGI-CPUS
5.00 out of 5
(1)
XGI-CPUH
5.00 out of 5
(1)
XGI-CPUU
5.00 out of 5
(1)
XGI-CPUUN
5.00 out of 5